Kako se Prati Rast i Razvoj Deteta? Kalendar Praćenja Rasta i Novi Standardi Rasta

0

Optimalni rast deteta je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, odgovarajuće ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja.

OSNOVNI POKAZATELJI TELESNOG RASTA, RAZVOJA I STANJA UHRANJENOSTI

Za praćenje rasta  dece preporučuju se sledeći osnovni pokazatelji:

 • Telesna dužina, odnosno telesna visina
 • Telesna masa/težina
 • Odnos telesne mase i telesne visine
 • Indeks telesne mase

Pored ovih pokazatelja, u praćenju telesnog rasta procenjuju se:

 • Obim glave
 • Rast mlečnih i stalnih zuba
 • Razvoj puberteta, odnosno sekundarnih seksualnih karakteristika

kako-se-prati-rast-i-razvoj-deteta-kalendar-pracenja-rasta-i-novi-standardi-rasta-clanak-1

Telesna dužina/visina za uzrast je pokazatelj linearnog rasta dece. Ukoliko je visina/dužina između -2 i -3 SD/standardne devijacije za odgovarajući uzrast i pol govorimo o umerenom zaostajanju u rastu, a ako je ispod -3 SD radi se o teškom obliku zaostajanja u rastu. Ako je  iznad +3SD govorimo o prekomernoj visini/dužini za uzrast.

Kod dece mlađe od dve godine meri se telesna dužina, a nakon tog uzrasta telesna visina, po preporučenoj metodologiji. Tačnost merenja visine zavisi od umešnosti osobe koja vrši merenje i od preciznosti visinomera/stadiometra.

Prilikom merenja visine neuvežbane osobe mogu da naprave grešku I do 2cm. To ne znači da roditelji kod kuće ne mogu da imaju svoj visinomer i da mere visinu deteta; ovo je sastavni deo odrastanja svakog deteta i divna uspomena iz detinjstva, ali treba imati na umu nepreciznost ovakvog merenja.

kako-se-prati-rast-i-razvoj-deteta-kalendar-pracenja-rasta-i-novi-standardi-rasta-clanak-2

Telesna težina za uzrast je pokazatelj za procenu da li dete zaostaje u težini, ali se ne može koristiti za dijagnozu prekomerne težine/gojaznosti. Kako se telesna visina zdrave dece istog uzrasta i pola kreće u veoma širokom rasponu, pri proceni nutritivnog statusa deteta na osnovu telesne težine mora se uzeti u obzir i njegova visina/dužina –  mora se izračunati i proceniti odnos telesne težine prema visini/ težina za visinu i indeks telesne mase  za uzrast/BMI- Body Mass Index. Dete može imati malu težinu prosto zato što je  male visine/dužine, što ne znači da je pothranjeno.

Telesna masa za dužinu/visinu očitava se iz odgovarajućih tablica/grafikona na osnovu izmerene dužine i visine i poredi sa standardima za odgovarajući uzrast i pol. Deca sa težininom  prema visini između -2 i -3SD smatraju se umereno pothranjenom, a ispod -3SD teško pothranjenom; akutna skorašnja bolest ili neodgovarajuća ishrana, kao i hronična bolest kod deteta su najčešći uzroci zaostajanja.

Ovaj pokazatelj koristan je i za procenu prekomerne težine deteta. Prema kriterijuma SZO deca sa telesnom masom između +2 i +3SD za odgovarajući uzrast i pol smatraju se prekomerno uhranjenom, a deca preko +3SD gojaznom. Ovaj pokazatelj može se koristiti za procenu stanja uhranjenosti dece svih uzrasta.

kako-se-prati-rast-i-razvoj-deteta-kalendar-pracenja-rasta-i-novi-standardi-rasta-clanak-3

Indeks telesne mase (Body Mass Index – BMI) za uzrast je pokazatelj sličan prethodnom jer se takođe izračunava na osnovu izmerene dužine/visine i težine deteta i tabele pokazuju vrlo slične rezultate. BMI je naročito koristan u otkrivanju/skriningu prekomerne uhranjenosti i gojaznosti, jer ima dobar stepen korelacije sa preciznijim metodama merenja ukupne telesne masti.

Izračunava se tako što se telesna masa izražena u kilogramima  deli sa kvadratom telesne visine izražene u metrima

BMI= telesna masa(kg)                                                                                                                                                                                  telesna visina(m2)

Ovaj pokazatelj koristi se za procenu stanja uhranjenosti dece starije od 6 godina.

Obim glave meri se na rođenju i na svim sistematskim pregledima do navršene 3.godine. Najveći deo postanatalnog rasta mozga završi se do kraja druge godine. Obim glave je pouzdan pokazatelj rasta mozga. Mali obim glave (mikrocefalija) najčešće je posledica zaostajanja rasta mozga, ređe preranog zatvaranja šavova lobanjskih kostiju.

Veliki obim glave može da bude posledica proširenja moždanih komora, što se može utvrditi ultrasonografskim pregledom mozga kroz veliku fontanelu. Izmereni obim glave se poredi sa standardima rastenja glave za decu odgovarajućeg uzrasta i pola. Veličina glave razlikuje se od deteta do deteta (kao i kod odraslih) te je najvažnije da dete prati svoju krivulju rasta.

kako-se-prati-rast-i-razvoj-deteta-kalendar-pracenja-rasta-i-novi-standardi-rasta-clanak-4

KALENDAR PRAĆENJA RASTA

 • Prvo merenje na rođenju;
 • U prvoj godini u uzrastu od 1, 3, 6, 9 i 12 meseci;
 • U drugoj godini u uzrastu od 18 i 24 meseca;
 • Od treće do sedme godine jednom godišnje
 • Od 8. do 12. godine prilikom redovnih sistematskih pregleda.

Izmerene vrednosti upoređuju se sa preporučenim standardima rasta na grafikonu rasta, odnosno odgovarajućim tabelama i porede se sa vrednostima izmerenim prilikom prethodnih pregleda.

Decu koja su normalnog rasta, ali sa telesnom visinom blizu donje granice normale  treba meriti češće, a obavezno jednom godišnje.

kako-se-prati-rast-i-razvoj-deteta-kalendar-pracenja-rasta-i-novi-standardi-rasta-clanak-5

NOVI STANDARDI RASTA

Za praćenje rasta dece uzrasta 0-5 godina koriste se novi standardi rasta SZO. Novi standardi koriste se od 2006.g a u našoj zemlji usvojeni su kao zvanični 2009.g.

Grafikoni (karte)  i tabele za decu oba pola izraženi su kao z-skor (skor standardnih devijacija) ili kao percentili.

Ove krivulje/tabele zapravo pokazuju statističku distribuciju nekog obeležja /u ovim slučaju visine, težine, obima glave…/ dece određenog uzrasta i pola. 50.percentil označava aritmetičku sredinu-  najveći broj dece imaće ove vrednosti. Vrednosti ispod 3.percentila  ( -2 SD) odnosno iznad 95.percentila (+2 SD) smatraju se patološkim. Z-skor pokazuje veličinu odstupanja od normale: sva deca čija je visina ispod proseka imaju negativan skor, a sva deca čija je visina iznad proseka imaju pozitivan skor. Isto važi i za druge antropometrijske pokazatelje.

Roditeljima se preporučuje praćenje rasta dece pomoću karti rasta, odnosno grafikona na kojim a su date standardne vrednosti pokazatelja rasta za dečake i devojčice. Na taj način roditelji će moći da prate razvoj svoga deteta. Da bi pravilno koristili ove grafikone i zbegli nepotrebnu brigu i pogrešna tumačenja, poželjno je da roditelji poznaju osnovne karakteristike rasta dece i karakteristike specifičnog uzrasta svoga deteta. Naravno, sve nedoumice i nejsnoće mogu da otklone u konsutaciji sa pedijatrom.

Za praćenje rasta deteta, naročito ako je visina na nižim percentilima ili je rast nešto sporiji od očekivanog korisno je izračunati ciljnu visinu deteta.

CILJNA VISINA je očekivana visina koju će osoba dostići po završetku rasta. Izračunava se na osnovu pola deteta i visine roditelja.

DEČACI = majčina visina(cm) + očeva visina(cm) + 6,5                                                                                                                                       2

DEVOJČICE = majčina visina(cm) + očeva visina(cm) -6,5                                                                                                                                         2

Grafikoni i tabele antropometrijskih pokazatelja za sve uzraste za decu oba pola  dostupni su na http://www.who.int/childgrowth/en

SD = standardna devijacija

Share.

About Author

Comments are closed.