Govorno jezički razvoj dece i 5 najčešćih pitanja roditelja

Govorno jezički razvoj

Govorno jezički razvoj dece ne teče uvek prema razvojnim normama. Deca koja pokazuju zaostajanje u ranom jezičkom razvoju zapravo prate tok razvoja govora, ali je tempo usporen?

Govorno jezički razvoj dece

Razumevanje reči se razvija pre i brže od njihove upotrebe. Pre izgovora reči dete zna i razume određen broj reči koje će tek kasnije koristiti. Takođe je veoma bitno prisustvo neverbalne komunikacije kod deteta i zainteresovanost za okolinu. Ali i pokušaji verbalne produkcije u obliku slogovnog izražavanja kao načina komunikacije sa okolinom.

Govorno jezički razvoj

Prema razvojnim normama, prva reč sa značenjem pojavljuje se između 9. i 13. meseca života deteta. Oko 18. meseca života većina dece koristi oko 50 reči sa značenjem. Dok se prvi dvočlani  iskazi pojavljuju između 20. i 24. meseca dečijeg života.

Postoji grupa dece koja tokom razvoja pokazuju kašnjanje u razvoju govora i jezika, dok su ostale razvojne oblasti pravilno razvijene. I to kognitivni razvoj, motorički razvoj, uredan sluh i slušna obrada, poznata je u engleskoj literaturi kao „late talker’s.

5 najčešćih pitanja roditelja i razvoj govora

Ovo su najčešća pitanja roditelja o govorno jezičkom kašnjenju dece.

Zašto neka deca kasne u razvoju govora i jezika?

Brojne studije nisu uspele da pronađu odgovor na ovo pitanje. A velika količina aktuelnih istraživanja usmerena je na ulogu genetike.

Govorno jezički razvoj

Hoće li deca koja kasne u govoru stići svoje vršnjake?

Istraživanja pokazuju da veliki broj dece koja pokazuju zaostajanje u ranom govorno-jezičkom razvoju zaista sustiže svoje vršnjake do treće godine. Engleski izraz „late bloomers” koristi se za decu koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, ali uspevaju da stignu svoje vršnjake u ranom predškolskom ili kasnijem predškolskom uzrastu. Prema istraživanjima, 30-40% dece koja spadaju u grupu kasnih govornika pokazuje odstupanja od pravilnog govorno-jezičkog razvoja i posle treće godine.

Možemo li predvideti da li će dete stići vršnjake? Ili će i posle treće godine života pokazivati zaostajanje u govorno-jezičkom razvoju?

Trenutno ne postoje pouzdani pokazatelji pomoću kojih bismo mogli da predvidimo da li će dete stići svoje vršnjake kada je u pitanju govorno-jezički razvoj. Upravo ovo pitanje predstavlja veliki izazov za naučnike. Istraživanja ukazuju na neke pokazatelje koji mogu ukazivati na to da će dete pokazivati odstupanja u jezičkom razvoju i posle treće godine života. Rizik od kašnjenja je veći kod dečaka i/ili onih koji imaju pozitivnu porodičnu istoriju kašnjenja u jezičko-govornom razvoju. Tako i prisustvo nekih perinatalnih faktora koji mogu biti rizični za kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju. Mnoge studije prijavljuju kašnjenje u fazi brbljanja i smanjenu učestalost i složenost brbljanja, upotrebu gestova, upotrebu pojednostavljenih slogovnih struktura, ograničenu/smanjenu imitaciju reči, odsustvo simboličke igre, smanjenu interakciju sa vršnjacima, smanjen domet rečnika u kome često dominiraju imenice.

Govorno jezički razvoj

Koje su karakteristike kasnog govorno-jezičkog razvoja kod dece koja sustižu svoje vršnjake u jezičkom razvoju?

Istraživanja pokazuju da deca koja su u ranom uzrastu pokazala zaostajanje u govorno-jezičkom razvoju i dalje pokazuju nešto niže rezultate na jezičkim testovima u školskom uzrastu u odnosu na decu sa redovnim ranim jezičkim razvojem. Obično imaju slabije razvijen rečnik, slabije razvijenu ranu pismenost i često su prisutne poteškoće sa čitanjem i pisanjem. Zbog ove činjenice je važno kontinuirano logopedsko praćenje dece koja su pokazala zaostajanje u ranom govorno-jezičkom razvoju. I to ne samo one dece koja i posle treće godine života pokazuju odstupanja od redovnog govorno-jezičkog razvoja.

Govorno jezički razvoj

Može li rana intervencija pomoći?

Rana intervencija se sastoji od niza aktivnosti. Usluga i podrške kreiranih u saradnji sa roditeljima, starateljima, logopedima i drugim stručnjacima koji su uključeni u praćenje razvoja deteta.

Postoji velika potreba za ranim uključivanjem dece u procese rehabilitacije. Jer na ovaj način podstičemo razvoj govorno-jezičkih veština. Tako i drugih veština vezanih za govorno-jezički razvoj. Podstičemo razvoj veština ranog opismenjavanja, izvršnih funkcija, socijalne veštine. Ukoliko roditelji primete da dete ne prati razvojne norme, potrebno je potražiti logopedsku pomoć.

Master defektolog logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih govorno jezičkih problema. Osnivač edukativnog centra “Logolino”.
Preporučujemo vam...