Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Praćenje rasta dece je važno. Rast i razvoj dece prati se na sistematskim pregledima  od prvog meseca do polaska u školu, a roditeljima se preporučuje praćenje rasta dece pomoću karti rasta.

Kalendar praćenja rasta 

  • Prvo merenje na rođenju;
  • U prvoj godini u uzrastu od 1, 3, 6, 9 i 12 meseci;
  • U drugoj godini u uzrastu od 18 i 24 meseca;
  • Od treće do sedme godine jednom godišnje
  • Od 8. do 12. godine prilikom redovnih sistematskih pregleda.

Izmerene vrednosti upoređuju se sa preporučenim standardima rasta na grafikonu rasta, odnosno odgovarajućim tabelama i porede se sa vrednostima izmerenim prilikom prethodnih pregleda. Decu koja su normalnog rasta, ali sa telesnom visinom blizu donje granice normale  treba meriti češće, a obavezno jednom godišnje.

Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Novi standardi rasta

Za praćenje rasta dece uzrasta 0-5 godina koriste se novi standardi rasta SZO. Novi standardi koriste se od 2006.g a u našoj zemlji usvojeni su kao zvanični 2009.g.

Grafikoni (karte)  i tabele za decu oba pola izraženi su kao z-skor (skor standardnih devijacija) ili kao percentili.

Ove krivulje/tabele zapravo pokazuju statističku distribuciju nekog obeležja /u ovim slučaju visine, težine, obima glave…/ dece određenog uzrasta i pola. 50.percentil označava aritmetičku sredinu-  najveći broj dece imaće ove vrednosti. Vrednosti ispod 3.percentila  ( -2 SD) odnosno iznad 95.percentila (+2 SD) smatraju se patološkim. Z-skor pokazuje veličinu odstupanja od normale: sva deca čija je visina ispod proseka imaju negativan skor, a sva deca čija je visina iznad proseka imaju pozitivan skor. Isto važi i za druge antropometrijske pokazatelje.

Šta je karta rasta?

Roditeljima se preporučuje praćenje rasta dece pomoću karti rasta, odnosno grafikona na kojim a su date standardne vrednosti pokazatelja rasta za dečake i devojčice.  Tako postoji karta rasta za dečake i karta rasta za devojčice. Na taj način roditelji će moći da prate razvoj svoga deteta. Da bi pravilno koristili ove grafikone i zbegli nepotrebnu brigu i pogrešna tumačenja, poželjno je da roditelji poznaju osnovne karakteristike rasta dece i karakteristike specifičnog uzrasta svoga deteta. Naravno, sve nedoumice i nejsnoće mogu da otklone u konsutaciji sa pedijatrom.

Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Kako pratiti rast deteta?

Za praćenje rasta deteta, naročito ako je visina na nižim percentilima ili je rast nešto sporiji od očekivanog korisno je izračunati ciljnu visinu deteta.

CILJNA VISINA je očekivana visina koju će osoba dostići po završetku rasta. Izračunava se na osnovu pola deteta i visine roditelja.

DEČACI = majčina visina(cm) + očeva visina(cm) + 6,5                                                                                                                                       2

DEVOJČICE = majčina visina(cm) + očeva visina(cm) -6,5                                                                                                                                         2

Grafikoni i tabele antropometrijskih pokazatelja za sve uzraste za decu oba pola  dostupni su na https://www.who.int/childgrowth/en

SD = standardna devijacija

Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta.
Preporučujemo vam...