Koje su potrebne veštine i znanja za polazak u školu deteta?

veštine i znanja za polazak u školu

Koje su potrebne veštine i znanja za polazak u školu mališana? Svako dete pre polaska u školu treba da ovlada određenim znanjima i veštinama.

Veštine i znanja za polazak u školu

Period polaska u školu prepun je izazova i jedna je od prvih značajnijih prekretnica u životu deteta. Kako će prihvatiti novi kolektiv, školske obaveze i nove situacije zavisi od spremnosti deteta i prethodnog harmoničnog razvoja njegovih različitih sposobnosti.

veštine i znanja za polazak u školu
Razvoj grafomotorike počinje sa 18 meseci deteta, pre polaska u školu treba da savlada pravilno držanje olovke…

Veštine ranog opismenjavanja deteta

Ove veštine pokazuju svest deteta o pisanom jeziku i jasan su prediktor uspeha u savladavanju procesa čitanja i pisanja. Čitanje i pisanje su zahtevne aktivnosti. Da bi uspešno ovladalo veštinama čitanja i pisanja, pored kognitivnih sposobnosti, dete mora da razvije i grafomotoriku. One su jedan od mnogih, važnih kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje sposobnost pojedinačnog deteta da uspešno učestvuje u nastavi i stiče školske veštine.

U predškolskom periodu dete treba da nauči da pravilno drži olovku. Da razvija pokrete neophodne za pisanje, da ume da održava kontinuitet linije pri pisanju. Pritisak olovke na papir treba da bude adekvatan, kao i orijentacija na papiru. Dete treba da bude u stanju da prati pravila pravca pisanja (s leva na desno, odozgo prema dole).

Pored navedenih veština, pre polaska u školu dolazi do svesnosti da se reči sastoje od zasebnih glasova. Između 5. i 6. godine dete počinje da uočava i razvija glasovnu strukturu reči. Tada već treba da bude sposobno da samostalno prepoznaje i formira rimu. Da rastavlja reči na slogove, prepoznaje i imenuje prvi i poslednji glas u reči. Rastavlja reči na glasove i sastavi reč od pojedinačnih glasova i zna većinu slova, a neka piše samostalno.

veštine i znanja za polazak u školu
Predškolci već znaju neka slova i brojeve.

Govor i jezik predškolaca

Pre polaska u školu dete treba pravilno da izgovora sve glasove. Razvoj jezika treba da bude u skladu sa uzrastom. To znači da dete treba da se izražava pravilno, strukturiranim jednostavnim i složenim rečenicama. Ekspresivni i receptivni rečnik bi trebalo da sadrži mnogo pojmova. Takođe i prostorne i vremenske odnose.

Ovo uključuje poznavanje i razumevanje pojmova na, ispod, ispred, iza, gore, dole, unutra, levo, desno, pre, posle, dan, noć… Poznavanje dana u nedelji i godišnjih doba. Treba da uspešno verbalno opiše značenje poznatih pojmova. Razvrsta pojmove u grupe (pas, mačka, ptica – životinje) i prepozna i imenuje većinu boja. Dobro poznate događaje i sadržaje treba pravilno da prepričava. Uz pravilan vremenski redosled i uzročno-posledičnu vezu. Važno je da dete zna da jezik i način izražavanja moraju biti prilagođeni ljudima i situacijama u kojima se nalazimo.

veštine i znanja za polazak u školu
U predškolskom uzrastu deca savladavaju mehaničko brojanje do deset/dvadeset.

Matematičke veštine

Istraživanja pokazuju da sticanje matematičkih veština počinje veoma rano. Deca počinju da uče brojeve već u trećoj godini. U predškolskom uzrastu deca savladavaju mehaničko brojanje do deset/dvadeset. Deca razlikuju glavne i redne brojeve, znaju pisane simbole za većinu jednocifrenih brojeva.

Spremnost dece za školu, pored ovih veština, proverava se i na zadacima klasifikacije. Sposobnost klasifikovanja predmeta po nekoj osobini kao što su boja, veličina i slično. Zatim, redosleda (redosled predmeta i održavanje redosleda). Takođe i poređenje objekata na osnovu različitih svojstava (veći-manji; više ili manje).

vestine i znanja za polazak u skolu
Dete koje je spremno za polazak u školu prepoznaće se po pozitivnom odnosu prema školi.

Emocionalna i socijalna zrelost predškolaca

Dete treba da zna da kontroliše svoje emocije. Da bude sposobno i spremno da sarađuje sa drugim ljudima. I da zna da rešava konflikte na društveno prihvatljiv način. Dete koje je spremno za polazak u školu prepoznaće se po pozitivnom odnosu prema školi. Prema učiteljima i novim prijateljima koje će tamo steći.

Ukoliko primetite da dete nije spremno za polazak u školu, potrebno je da se na vreme obratite stručnjaku. Logoped će pomoći detetu na planu govorno jezičkih i predčitalačkih veština.

Master defektolog logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih govorno jezičkih problema. Trenutno radi u Edukativnom centru „Logolino“, čiji je i osnivač, a koji ima za cilj da pomogne osobama sa problemima u govoru i jeziku. Svakodnevno proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novi iskustvima i pristupima.
Preporučujemo vam...
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…