Kako se Prate Rast i Razvoj Deteta?

1

Optimalni rast deteta je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, odgovarajuće ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja.

OSNOVNI POKAZATELJI TELESNOG RASTA, RAZVOJA I STANJA UHRANJENOSTI

Za praćenje rasta  dece preporučuju se sledeći osnovni pokazatelji:

  • Telesna dužina, odnosno telesna visina
  • Telesna masa/težina
  • Odnos telesne mase i telesne visine
  • Indeks telesne mase

Kako se Prate Rast i Razvoj Deteta (4)

Pored ovih pokazatelja, u praćenju telesnog rasta procenjuju se:

  • Obim glave
  • Rast mlečnih i stalnih zuba
  • Razvoj puberteta, odnosno sekundarnih seksualnih karakteristika

Telesna dužina/visina za uzrast

To je pokazatelj linearnog rasta dece. Ukoliko je visina/dužina između -2 i -3 SD/standardne devijacije za odgovarajući uzrast i pol govorimo o umerenom zaostajanju u rastu, a ako je ispod -3 SD radi se o teškom obliku zaostajanja u rastu. Ako je  iznad +3SD govorimo o prekomernoj visini/dužini za uzrast.

Kod dece mlađe od dve godine meri se telesna dužina, a nakon tog uzrasta telesna visina, po preporučenoj metodologiji. Tačnost merenja visine zavisi od umešnosti osobe koja vrši merenje i od preciznosti visinomera/stadiometra.

Kako deca rastu (1)

Prilikom merenja visine neuvežbane osobe mogu da naprave grešku I do 2cm. To ne znači da roditelji kod kuće ne mogu da imaju svoj visinomer i da mere visinu deteta; ovo je sastavni deo odrastanja svakog deteta i divna uspomena iz detinjstva, ali treba imati na umu nepreciznost ovakvog merenja.

Telesna težina za uzrast

To je pokazatelj za procenu da li dete zaostaje u težini, ali se ne može koristiti za dijagnozu prekomerne težine/gojaznosti. Kako se telesna visina zdrave dece istog uzrasta i pola kreće u veoma širokom rasponu, pri proceni nutritivnog statusa deteta na osnovu telesne težine mora se uzeti u obzir i njegova visina/dužina –  mora se izračunati i proceniti odnos telesne težine prema visini/ težina za visinu i indeks telesne mase  za uzrast/BMI- Body Mass Index. Dete može imati malu težinu prosto zato što je  male visine/dužine, što ne znači da je pothranjeno.

Kako se Prate Rast i Razvoj Deteta (1)

Telesna masa za dužinu/visinu

Očitava se iz odgovarajućih tablica/grafikona na osnovu izmerene dužine i visine i poredi sa standardima za odgovarajući uzrast i pol. Deca sa težininom  prema visini između -2 i -3SD smatraju se umereno pothranjenom, a ispod -3SD teško pothranjenom; akutna skorašnja bolest ili neodgovarajuća ishrana, kao i hronična bolest kod deteta su najčešći uzroci zaostajanja. Ovaj pokazatelj koristan je i za procenu prekomerne težine deteta. Prema kriterijuma SZO deca sa telesnom masom između +2 i +3SD za odgovarajući uzrast i pol smatraju se prekomerno uhranjenom, a deca preko +3SD gojaznom. Ovaj pokazatelj može se koristiti za procenu stanja uhranjenosti dece svih uzrasta.

Indeks telesne mase (Body Mass Index – BMI) za uzrast

Ovo je pokazatelj sličan prethodnom jer se takođe izračunava na osnovu izmerene dužine/visine i težine deteta i tabele pokazuju vrlo slične rezultate. BMI je naročito koristan u otkrivanju/skriningu prekomerne uhranjenosti i gojaznosti, jer ima dobar stepen korelacije sa preciznijim metodama merenja ukupne telesne masti.

Izračunava se tako što se telesna masa izražena u kilogramima  deli sa kvadratom telesne visine izražene u metrima

BMI= telesna masa(kg)                                                                                                                                                                                  telesna visina(m2)

Ovaj pokazatelj koristi se za procenu stanja uhranjenosti dece starije od 6 godina.

Obim glave

Meri se na rođenju i na svim sistematskim pregledima do navršene 3.godine. Najveći deo postanatalnog rasta mozga završi se do kraja druge godine. Obim glave je pouzdan pokazatelj rasta mozga. Mali obim glave (mikrocefalija) najčešće je posledica zaostajanja rasta mozga, ređe preranog zatvaranja šavova lobanjskih kostiju. Veliki obim glave može da bude posledica proširenja moždanih komora, što se može utvrditi ultrasonografskim pregledom mozga kroz veliku fontanelu. Izmereni obim glave se poredi sa standardima rastenja glave za decu odgovarajućeg uzrasta i pola. Veličina glave razlikuje se od deteta do deteta (kao i kod odraslih) te je najvažnije da dete prati svoju krivulju rasta.

Grafikoni i tabele antropometrijskih pokazatelja za sve uzraste za decu oba pola  dostupni su na http://www.who.int/childgrowth/en SD = standardna devijacija

Share.

About Author